REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 24 kwietnia 2023r. o godz. 12:00 w systemie rekrutacyjnym można będzie sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 24.04.2023, godz. 8:00 do 28.04.2023r. godz. 15:00 (termin nie będzie przedłużony). Druk potwierdzenia woli dostępny jest w systemie rekrutacyjnym.

Potwierdzenia woli przyjmowane będą na trzy sposoby:

  1. Poprzez dostarczenie, do przedszkola.
  2. Za pomocą podpisu elektronicznego w systemie rekrutacyjnym.
  3. Poprzez przesłanie za pomocą systemu Vulcan, skanu lub zdjęcia pobranego z plików druku potwierdzenia woli, wypełnionego i podpisanego.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych z 2 bądź 3 preferencji składają potwierdzenie woli w tej placówce, do której zostali zakwalifikowani.

Nie ma odwołania od listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

04 maja 2023r. o godz. 14:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe „w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata”. Po uzyskaniu odpowiedzi rodzic może wystąpić do dyrektora z odwołaniem od decyzji komisji.

                                                                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                                                                   Magdalena Jankowiak

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „0” na terenie Miasta i Gminy Kórnik, zostanie przeprowadzona w dniach

 od 20.03.2023 r. godz. 8.00 do 31.03.2023 r. godz. 15.00.

przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola od września 2023 r. należy wypełnić, logując się na portalu dla rodziców adres: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik, a następnie wypełniony wydrukować.

Wydrukowany wniosek (podpisany przez obojga rodziców), wraz z oświadczeniami (dostępnymi do pobrania na stronie rekrutacji) dotyczącymi każdego zaznaczonego kryterium (ustawowego i gminnego) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w w/w terminie. 

Jeśli Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie jest przedszkolem pierwszego wyboru, wniosek należy dostarczyć do skrzynki znajdującej się w holu przedszkola (przy drzwiach wejściowych).

Nie ma konieczności przynoszenia papierowej wersji wniosku wraz z oświadczeniami złożonego elektronicznie po podpisaniu dokumentów podpisem elektronicznym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla rodziców i wydrukowania Wniosku istnieje możliwość dopełnienia ww. formalności w przedszkolu, z pomocą pracownika przedszkola, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Tel. 61 8171827.

Przydatne linki:

Portal dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik  

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024   https://kornik.pl/sites/default/files/2023-02/Zasady%20rekrutacji%20do%20publicznych%20przedszkoli%202023-2024.pdf

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ogłoszony przez Miasto i Gminę Kórnik https://file.kornik.pl/bip/zarzadzenia/7-2023-zalacznik.pdf

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2023/2024

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2023/2024, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza lub z linku poniżej.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły),

w terminie od 27.02.2023 r. godz. 8:00 do dnia 10.03.2023 r. godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania dalej wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego https://drive.google.com/file/d/1a_EGoSFTbwjgfj5IwjfGpHi1KX4TgDck/view?usp=sharing

Deklaracja o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego https://drive.google.com/file/d/1HgDkPae6rcx6kXWv0UpFHJnpXlSSE3RQ/view?usp=sharing

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..