REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 24 czerwca 2022r. o godz. 15:00  W holu przedszkola zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 27.06.2022, godz. 8:00 do 30.06.2022r. godz. 15:00 (termin nie będzie przedłużony). Druk potwierdzenia woli dostępny jest w sekretariacie przedszkola.

Potwierdzenia woli przyjmowane będą:

 1. Poprzez dostarczenie, do przedszkola i oddanie pracownikowi, wypełnionego i podpisanego dokumentu.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 01 lipca 2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe „w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata”. Po uzyskaniu odpowiedzi rodzic może wystąpić do dyrektora z odwołaniem od decyzji komisji.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KOMUNIKAT – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniu 6 czerwca 2022 r., zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 stycznia 2022 r., rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja przebiegać będzie poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Wnioski wraz z załącznikami, można składać w formie papierowej w dniach od 06 do 10 czerwca 2022 r.

Z uwagi na brak wolnych miejsc po zakończeniu pierwszej rekrutacji, nabór uzupełniający prowadzony będzie tylko w:

 1. Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11 – (4 wolne miejsca),
 2. Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11-
  z uwagi na duże zainteresowanie, powstaje dodatkowy oddział – (16 wolnych miejsc – dla dzieci 6-letnich oraz starszych odroczonych),
 3. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie – (4 wolne miejsca – dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych),
 4. Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach,
  Mieczewska 36 – (4 wolne miejsca – dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych),
 5. Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie) – (16 wolnych miejsc – dla dzieci 6-letnich i starszych odroczonych).

Wzór wniosku i załączniki, do pobrania są w placówce.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

……………………………………………………………………

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola składa do komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Termin na złożenie takiego wniosku to 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, na rok szkolny 2022/23 zostanie opublikowana 09 maja 2022 r.(poniedziałek) o godz. 15:00. Wnioski do komisji można składać  osobiście od 09 maja do 16 maja 2022 r.  w przedszkolu w godzinach 7.30-15.30.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, sporządza uzasadnienie dla rodzica dziecka nieprzyjętego. Uzasadnienie zostanie rodzicowi przesłane za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola.
 3. Rodzic dziecka nieprzyjętego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, może wnieść odwołanie w wersji papierowej, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, do dyrektora przedszkola. Odwołania do dyrektora przyjmowane będą w ustawowym terminie. Odwołanie można złożyć osobiście u dyrektora w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00.

 

PRAWO OŚWIATOWE

Art. 158, pkt 6 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. „ w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (….) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…) „.

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23, zgodnie z harmonogramem określonym  przez organ prowadzący, nastąpi  09 maja br. o godz. 15:00

Art. 158 pkt 8 w/w ustawy określa sposób wnoszenia odwołania. „Rodzic kandydata (..) może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia”.

Art. 31 pkt 10 „Jeżeli liczba dzieci (..) zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola (..) przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu (…) dyrektor przedszkola (..) informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola” Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego przedszkola (…) powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice.

Magdalena Jankowiak

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 25 kwietnia 2022r. o godz. 15:00 w systemie rekrutacyjnym można będzie sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane lub nie do przedszkola. Z uwagi na obecną sytuację (II stopień alarmowy BRAVO)  proszę sprawdzać wyniki za pomocą Internetu. Dodatkowo lista będzie wywieszona w przedsionku  przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 26.04.2022, godz. 8:00 do 05.05.2022r. godz. 15:00 (termin nie będzie przedłużony). Druk potwierdzenia woli dostępny jest w systemie rekrutacyjnym.

Potwierdzenia woli przyjmowane będą na trzy sposoby:

 1. Poprzez dostarczenie, do przedszkola i oddanie pracownikowi, wypełnionego i podpisanego dokumentu.
 2. Za pomocą podpisu elektronicznego w systemie rekrutacyjnym.
 3. Poprzez przesłanie za pomocą systemu vulcan, skanu lub zdjęcia pobranego z plików druku potwierdzenia woli, wypełnionego i podpisanego.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych z 2 bądź 3 preferencji składają potwierdzenie woli w tej placówce, do której zostali zakwalifikowani.

Nie ma odwołania od listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

09 maja 2022r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe „w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata”. Po uzyskaniu odpowiedzi rodzic może wystąpić do dyrektora z odwołaniem od decyzji komisji.

Z poważaniem

Magdalena Jankowiak

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „0” na terenie Miasta i Gminy Kórnik, zostanie przeprowadzona w dniach

 od 21.03.2022 r. godz. 8.00 do 01.04.2022 r. godz. 15.00.

przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Przydatne linki:

Portal dla rodziców https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik  

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ogłoszony przez Miasto i Gminę Kórnik https://bip.kornik.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2022/2023

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły),

w terminie od 28.02.2022 r. godz. 8:00 do dnia 14.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania dalej wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja o rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego 2022-2023

Deklaracja kontynuowania 2022-2023