Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Niniejsza koncepcja pracy na kolejne lata zakłada kontynuację przyjętych kierunków poszerzonych o nowe priorytety. Przedszkole skłania się ku modelowi przedszkola środowiskowego i promującego nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

Misja przedszkola

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym dla niego środowisku. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje aktywny styl życia, a także rozwija zainteresowania plastyczne.

Nasze hasło to:

„Wszystko, co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach” (Vico).

WIZJA PRZEDSZKOLA

U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Szczodrzykowie zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, oraz najnowsze środki dydaktyczne w postaci Tablic multimedialnych oraz wyposażenie biblioteki pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowe meble i kąciki zainteresowań, centra badawcze, zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Posiadamy bardzo duży ogród wyposażony w huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie. Na środku ogrodu znajduje się staw z rybkami, żabkami, ważkami , który wykorzystujemy do obserwacji przyrodniczych. W ogrodzie widzieliśmy wiewiórkę, dzięcioła, jeża i wiele gatunków ptaków.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla czytelności procedury postępowania wypracowany został system wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań w szczególności plastycznych. Najbliższe lata będą nakierowane na stworzenie jeszcze lepszych warunków (baza przedszkola, organizacja, aktywność badawcza dzieci oraz nowe kompetencje nauczycieli) do rozwijania tego aspektu osobowości dziecka.

Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego.

Szczególną wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym i te wartości są przekazywane naszym podopiecznym. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka, rozwija kompetencje społeczne. Katalog wartości poznawanych przez dzieci w przedszkolu obejmuje piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Przedszkola uczy otwartości na różnorodność kulturową i wartości europejskie.

Placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania
a nauczyciele oraz personel pomocniczy wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczną zadania na dany rok szkolny są realizowane przez powołane na początku roku zespoły zadaniowe.

Przedszkole systematycznie i aktywnie zmierza do pełniej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

Profesjonalizm, wyjątkowa osobowość i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasnej, czytelnej procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Istotnym czynnikiem, który sprzyja twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem a resztą zespołu. Dlatego aspekt ten będzie ważnym przedmiotem starań.

PODSTAWOWE ZASADY PRACY PRZEDSZKOLA TO:

Zasada zaspakajania potrzeb dziecka;
Zasada aktywności;
Zasada indywidualizacji;
Zasada organizowania życia społecznego;
Zasada integracji (jednolity proces wychowania i edukacji);

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody oglądowe
Obserwacja i pokaz
Osobisty przykład nauczyciela

Udostępnianie sztuki /dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne
Rozmowy
Opowiadania,
Zagadki
Objaśnienia i instrukcje

Sposoby społecznego porozumiewania się

Metody żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

System edukacji przez ruch D.Dziamskiej;
Poranny krąg
Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów;
Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
Metoda projektu
Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej;
Metody aktywizujące;
Techniki twórczego myślenia;

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Placówka doskonali formy tej współpracy. Aktualnie są to zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, kontakty indywidualne, porady, konsultacje specjalistów, warsztaty i szkolenia dla rodziców, festyny, konkursy, punkty kulminacyjne i inne.  Monitorowane będą także losy dzieci, będących w trudnych sytuacjach losowych i materialnych. Staramy się zorganizować pomoc dla tych rodzin dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach jednorazowych (podyktowanych wyjątkowymi okolicznościami) i stałych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem naszej troski o środowisko naturalne takie jak „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów oraz edukacja w tym zakresie rodziców. Przedszkole uczestniczy w programach organizowanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu takich jak: ,,Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”, ,,Moje dziecko idzie do szkoły”, ,,Czyste powietrze wokół nas”, w kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Dominującą rolę w pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola w Szczodrzykowie odgrywają sztuki plastyczne. Staramy się zaszczepić w naszych dzieciach miłość i pasję do sztuk plastycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie przekonały nas, że dzieci są twórcze, otwarte na świat, wrażliwe, z bogatą wyobraźnią. Już od 3-latków nasz dzieci próbują nowych technik graficznych, mieszają kolory, malują przy sztalugach, lepią w glinie. Placówka jest organizatorem konkursu dla okolicznych przedszkoli Gminne Warsztaty Plastyczne.

Organizujemy wycieczki przyrodnicze do lasu, w zimie kuligi, spacery do ogródków działkowych.

Realizujemy program ,,Czyste powietrze wokół nas” program antynikotynowy i ,,Moje dziecko idzie do szkoły” Zdajemy sobie w pełni sprawę, że dobre nawyki zdrowotne wśród dzieci, to podstawa sukcesu.

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność
i specyfikę placówki.

Nasz kalendarz imprez i wydarzeń obejmuje:

Pasowanie na przedszkolaka;
Święto pluszowego Misia;
Andrzejki, wróżby, lanie wosku;
Spotkanie z Mikołajem;
Spotkanie Jasełkowe z rodzicami;
Wigilia i spotkanie z gwiazdorem;
Uroczystość Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Balik Karnawałowy;
Dzień Babci i Dziadka;
Walentynki;
Dzień otwarty;
Powitanie wiosny połączony z Olimpiada wiosenną;
Poszukiwanie zajączka;
Dni Europejskie;
Dzień Rodziny – Piknik na trawie w ogrodzie przedszkolnym;
Gminne Warsztaty Plastyczne;
Pożegnanie starszaków;

Przedszkole promuje swoją działalność poprzez stronę internetową, artykuły w prasie lokalnej, zajęcia dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

Przedszkole dostarcza wiedzy, kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze, społeczne i twórcze. Dzieci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności w toku działania.

Sylwetka absolwenta Przedszkola w Szczodrzykowie:

posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
samodzielny, aktywny ruchowo
dba o bezpieczeństwo własne i innych
aktywny w poznawaniu świata
aktywny uczestnik środowiska społecznego
otwarty na potrzeby innych ludzi
twórczo rozwiązuje zadania i problemy
jest wrażliwy na piękno
wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem