Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Niniejsza koncepcja pracy na kolejne lata zakłada kontynuację przyjętych kierunków poszerzonych o nowe priorytety. Przedszkole skłania się ku modelowi przedszkola środowiskowego i promującego nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

Misja przedszkola

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym dla niego środowisku. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, w tym zdrowe odżywianie i aktywny styl życia, a także rozwija zainteresowania plastyczne.

Nasze hasło to:

„Wszystko, co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach” (Vico).

WIZJA PRZEDSZKOLA

U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym z 9.10.2009 r. ze zmianą z 10.05.2013

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Szczodrzykowie zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, oraz najnowsze środki dydaktyczne w postaci Tablic multimedialnych oraz wyposażenie biblioteki pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowe meble i kąciki zainteresowań, centra badawcze, zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Posiadamy bardzo duży ogród wyposażony w huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie. Na środku ogrodu znajduje się staw z rybkami, żabkami, ważkami , który wykorzystujemy do obserwacji przyrodniczych. W ogrodzie widzieliśmy wiewiórkę, dzięcioła, jeża i wiele gatunków ptaków. Nasz ogród sprawdza się w każdej porze roku. Teren przedszkolny został zmodernizowany w celu utworzenia „zielonego przedszkola”. Tu dzieci mogą realizować podstawę programową na świeżym powietrzu.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla czytelności procedury postępowania wypracowany został system wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań oraz talentów dzieci, w tym w szczególności plastycznych. Najbliższe lata będą nakierowane na stworzenie jeszcze lepszych warunków (baza przedszkola, organizacja, aktywność badawcza dzieci oraz nowe kompetencje nauczycieli) do rozwijania tego aspektu osobowości dziecka. Poszukiwanie aktywnych form i metod realizacji innowacyjnego programu ,,Tablit”

Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. metody oparte na teorii integracji sensorycznej (metoda porannego kręgu, metoda projektu, system edukacji przez ruch D.Dziamskiej), metody aktywizujące i twórczego myślenia.

Szczególną wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym i te wartości są przekazywane naszym podopiecznym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka, rozwija kompetencje społeczne. Katalog wartości poznawanych przez dzieci w przedszkolu obejmuje piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Przedszkola uczy otwartości na różnorodność kulturową i wartości europejskie.

Placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

W przedszkolu panuje życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania
a nauczyciele oraz personel pomocniczy wzajemnie wspierają się w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania i edukacji dzieci. Przyjęta koncepcja pracy przedszkola oraz zaplanowane przez radę pedagogiczną zadania na dany rok szkolny są realizowane przez powołane na początku roku zespoły zadaniowe.

Przedszkole systematycznie i aktywnie zmierza do pełniej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

Profesjonalizm, wyjątkowa osobowość i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasnej, czytelnej procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela.

Istotnym czynnikiem, który sprzyja twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem a resztą zespołu. Dlatego aspekt ten będzie ważnym przedmiotem starań.

PODSTAWOWE ZASADY PRACY PRZEDSZKOLA TO:

Zasada zaspakajania potrzeb dziecka;
Zasada aktywności;
Zasada indywidualizacji;
Zasada organizowania życia społecznego;
Zasada integracji (jednolity proces wychowania i edukacji);

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody oglądowe
Obserwacja i pokaz
Osobisty przykład nauczyciela

Udostępnianie sztuki /dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne
Rozmowy
Opowiadania,
Zagadki
Objaśnienia i instrukcje

Sposoby społecznego porozumiewania się

Metody żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

System edukacji przez ruch D.Dziamskiej;
Poranny krąg
Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów;
Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
Metoda projektu
Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej;
Metody aktywizujące;
Techniki twórczego myślenia;

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Placówka doskonali formy tej współpracy. Aktualnie są to zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, kontakty indywidualne, porady, konsultacje specjalistów, warsztaty i szkolenia dla rodziców, festyny, konkursy, punkty kulminacyjne i inne. Będziemy zmierzać do poszerzenia katalogu form współpracy w związku z projektem ,,Szkoła współpracy”, oraz stworzenie lepszej oferty w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców. Monitorowane będą także losy dzieci, będących w trudnych sytuacjach losowych i materialnych. Staramy się zorganizować pomoc dla tych rodzin dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi. Przedszkole ma opracowany program współpracy ze szkołą, którego celem jest przygotowanie dzieci kończących przedszkole do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach jednorazowych (podyktowanych wyjątkowymi okolicznościami) i stałych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem naszej troski o środowisko naturalne takie jak „Sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów oraz edukacja w tym zakresie rodziców. Przedszkole uczestniczy w programach organizowanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu takich jak: ,,Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”, ,,Moje dziecko idzie do szkoły”, ,,Czyste powietrze wokół nas”, w kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”, oraz w projekcie ,,Zdrowy przedszkolak”

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Dominującą rolę w pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola w Szczodrzykowie odgrywają sztuki plastyczne. Staramy się zaszczepić w naszych dzieciach miłość i pasję do sztuk plastycznych. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie przekonały nas, że dzieci są twórcze, otwarte na świat, wrażliwe, z bogatą wyobraźnią. Już od 3-latków nasz dzieci próbują nowych technik graficznych, mieszają kolory, malują przy sztalugach, lepią w glinie. Placówka jest organizatorem konkursu dla okolicznych przedszkoli Gminne Warsztaty Plastyczne.

Przystąpiliśmy do projektu ,,Zdrowy przedszkolak”- celem projektu jest poprawa jakości odżywiania dzieci w przedszkolach i poszerzanie świadomości w zakresie naturalnego odżywiania. Dbamy aby nasze dzieci były zdrowe, radosne i odporne na choroby cywilizacji: cukrzyca, otyłość. Unikamy przypraw zawierających glutaminian sodu. Potrawy doprawiamy ziołami, mało solimy. Unikamy słodyczy, zastępując je rodzynkami, żurawiną. Spożywamy dużo owoców i warzyw. Na podwieczorki proponujemy dzieciom przygotowywane w naszej kuchni budynie, kaszki, kisiele, galaretki, kolorowe kanapki. Posiłki spożywamy w spokoju, każde dziecko nakłada sobie na talerz tyle ile chce. Przekonaliśmy rodziców do zdrowych poczęstunków na urodziny dziecka, oraz zdrowych kanapek i owoców na wycieczki.

Realizujemy również projekt ,, Szkoła współpracy” i akcję ,,Szkoła w Ruchu” pod patronatem MEN.

Organizujemy wycieczki przyrodnicze do lasu, w zimie kuligi, spacery do ogródków działkowych.

Realizujemy program ,,Czyste powietrze wokół nas” program antynikotynowy i ,,Moje dziecko idzie do szkoły” Zdajemy sobie w pełni sprawę, że dobre nawyki zdrowotne wśród dzieci, to podstawa sukcesu.

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność
i specyfikę placówki.

Nasz kalendarz imprez i wydarzeń obejmuje:

Pasowanie na przedszkolaka;
Święto pluszowego Misia;
Andrzejki, wróżby, lanie wosku;
Spotkanie z Mikołajem;
Spotkanie Jasełkowe z rodzicami;
Wigilia i spotkanie z gwiazdorem;
Uroczystość Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Balik Karnawałowy;
Dzień Babci i Dziadka;
Walentynki;
Dzień otwarty;
Powitanie wiosny połączony z Olimpiada wiosenną;
Poszukiwanie zajączka;
Dni Europejskie;
Dzień Rodziny – Piknik na trawie w ogrodzie przedszkolnym;
Gminne Warsztaty Plastyczne;
Pożegnanie starszaków;

Przedszkole promuje swoją działalność poprzez stronę internetową, artykuły w prasie lokalnej, zajęcia dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

Przedszkole dostarcza wiedzy, kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze, społeczne i twórcze. Dzieci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności w toku działania.

Sylwetka absolwenta Przedszkola w Szczodrzykowie:

posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
samodzielny, aktywny ruchowo
dba o bezpieczeństwo własne i innych
aktywny w poznawaniu świata
aktywny uczestnik środowiska społecznego
otwarty na potrzeby innych ludzi
twórczo rozwiązuje zadania i problemy
jest wrażliwy na piękno
wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA
2012/13 – 2016/17 I CELE GŁÓWNE:

Priorytet 1: Poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego.
Cel 1: Wdrożenie metody projektu, jako formy pracy z grupą.
Cel 2: Doskonalenie w zakresie metod pracy z dzieckiem przedszkolnym m.in. technik relaksacyjnych.
Cel 3: Poszerzanie katalogu metod aktywizujących.

Priorytet 2: Usprawnienie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Cel 1: Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Cel 2: Doskonalenie metod wspierania i korygowania rozwoju dziecka
Cel 3: Doposażenie przedszkola w zakresie działalnosci terapeutycznej.

Priorytet 3 : Realizacja projektu ,,Zdrowy przedszkolak”.
Cel 1: Upowszechnienie projektu wsród dzieci i rodziców, poprzez ulotki, stronę internetowa, spotkania, przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci, zajęcia otwarte.
Cel 2 : Modyfikowanie jadłospisów w przedszkolu .
Cel 3: Właczenie dzieci do projektu ,,Zdrowy przedszkolak” poprzez zabawy na powietrzu, prace plastyczne w różnych technikach, zabawy teatralne.
Cel 4: Tworzenie ogródków warzywnych z dziecmi.

Priorytet 4: Doskonalenia warunków materialnych zabawy i nauki dzieci.
Cel 1: Doposażenie ogrodu przedszkolnego o nowe naturalne sprzęty.
Cel 2: Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w tablice informacyjne.
Cel 3: Modernizacja i doposażenie przedszkola.
Cel 4: Nowa aranżacja sal i kącików zabaw.

Priorytet 5: : Realizacja projektu ,,Szkoła współpracy”
Cel 1: wzmocnienie współpracy nauczycieli i rodziców.
Cel 2: Poszukiwanie nowych ciekawszych form współpracy z rodzicami.