Rekrutacja

 

Komunikat z dnia 19.08.2020r.

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola zaplanowane na 25.08.2020r. nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. O nowym terminie poinformujemy po 25.08.br.

Listy powitalne dla wszystkich przedszkolaków zostaną wysłane na adresy mailowe rodziców po 25.08.br.

Informacja na temat organizacji dni adaptacyjnych zostanie przesłana rodzicom dzieci 3-letnich (nowo przyętych do przedszkola) do piątku, tj. 21.08.br.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej przedszkola i własnych skrzynek mailowych.

 

……………………………………………………………………………………..

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola nastąpi w dniu 24.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie w holu przedszkola list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Od tego momentu będzie można składać odwołania zgodnie z procedurą odwoławczą.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.      Rodzic dziecka nieprzyjętego składa, do komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Termin na złożenie takiego wniosku to 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021 – listy zostaną opublikowane 24 kwietnia 2020r. o godz. 15:00.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację wnioski, w terminie od 24 kwietnia do 1 maja 2020 r. przyjmowane będą  WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

2.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola, sporządza uzasadnienie dla rodzica dziecka nieprzyjętego. Uzasadnienie zostanie rodzicowi przesłane za pomocą poczty elektronicznej, na adres z którego otrzymano wniosek.

3.      Rodzic dziecka nieprzyjętego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, wnosi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola – wniosek w formie elektronicznej na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

PODSTAWA PRAWNA

Art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  Prawo oświatowe  „w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (….) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…) „.

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21, zgodnie z harmonogramem określonym  przez organ prowadzący, nastąpi  24 kwietnia br. o godz. 15:00

Art. 158 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  Prawo oświatowe określa sposób wnoszenia odwołania. „Rodzic kandydata (..) może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia”. 

Art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –  Prawo oświatowe „Jeżeli liczba dzieci (..) zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola (..) przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu (…) dyrektor przedszkola (..) informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola” Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego przedszkola (…) powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice.

………………………………………………………………………………..

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ODWOŁAŃ

24.04.2020r. godz. 15.00, zgodnie z Harmonogramem rekrutacji, nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dopiero od tego dnia,  w terminie 7 dni, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

………………………………………………………………………………

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat  zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata nastąpi w dniu 07.04.2020r. o godz. 15.00 w systemie elektronicznego naboru – na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców” po zalogowaniu oraz poprzez wywieszenie list w holu przedszkola.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza – logując się na stronie internetowej „Portalu dla Rodziców”.

W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania

z usług przedszkola (uczęszczania do przedszkola) w terminie od 08.04.2020r. godz. 8.00 do 20.04.2020r. godz. 15.00.

wzór druku:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/shared/NABORP/gminakornik/files/wzor_potwierdzenia_woli_przyjecia_-_wzor_2.pdf

 

Dokument należy wypełnić, podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole@szczodrzykowo.com

Po otwarciu placówki niezbędne będzie dostarczenie oryginału dokumentu.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

 

Możliwość sprawdzenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w holu przedszkola w godz. 8.00-15.00 (ze względu na bezpieczeństwo – w holu może przebywać tylko 1 osoba).

……………………………………………………………………………….

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

zostanie przeprowadzona w dniach od 24.02.2020r. godz. 8.00 do 12.03.2020r. godz. 15.00 za pomocą systemu elektronicznego.

Link do strony: http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Godziny pracy sekretariatu Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie: 7.30 – 15.30

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik/ Strefa nauki/ Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 /Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021 /

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w czasie rekrutacji do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.