Rekrutacja

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI  NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2021r.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na spotkanie dotyczące spraw organizacyjnych związanych z przyjściem Państwa dziecka do naszej placówki oraz adaptacją dziecka do przedszkola.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, tj. 1 lipca 2021r. o godz. 17.00 w ogrodzie przedszkolnym (spotkanie bez udziału dzieci).

Serdecznie zapraszamy.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Komunikat z 21.04.2021 r.

  1. Rodzic dziecka nie przyjętego do przedszkola składa do komisji rekrutacyjnej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Termin na złożenie takiego wniosku to 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, na rok szkolny 2021/22 zostanie opublikowana 21 kwietnia (środa) o godz. 15:00. Z uwagi na obecnie panującą sytuację wnioski do komisji przyjmowane będą, w ustawowym terminie od 21 do 28 kwietnia 2021 r. Wnioski do komisji można składać za pomocą poczty elektronicznej. Adres mailowy: przedszkole@szczodrzykowo.com  lub osobiście w przedszkolu w godzinach 7.30-15.30.
  2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola, sporządza uzasadnienie dla rodzica dziecka nieprzyjętego. Uzasadnienie zostanie rodzicowi przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres wskazany we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola. Proszę o wskazanie we wniosku formy przesłania uzasadnienia.  
  3. Rodzic dziecka nieprzyjętego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, może  wnieść odwołanie, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, do dyrektora przedszkola. Odwołania do dyrektora przyjmowane będą w ustawowym terminie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: przedszkole@szczodrzykowo.com . Odwołanie można złożyć osobiście u dyrektora w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00.  

PRAWO OŚWIATOWE

Art. 158, pkt 6 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. „ w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (….) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…) „.

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21, zgodnie z harmonogramem określonym  przez organ prowadzący, nastąpi  24 kwietnia br. o godz. 15:00

Art. 158 pkt 8 w/w ustawy określa sposób wnoszenia odwołania. „Rodzic kandydata (..) może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia”. 

Art. 31 pkt 10 „Jeżeli liczba dzieci (..) zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola (..) przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu (…) dyrektor przedszkola (..) informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola” Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego przedszkola (…) powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice.                                                                                                            Magdalena Jankowiak

Komunikat z dnia 09.04.2021 r. dotyczący publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia 2021r. o godz. 15:00 w systemie rekrutacyjnym można będzie sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane lub nie do przyjęcia do przedszkola. Z uwagi na obecną sytuację proszę sprawdzać wyniki za pomocą Internetu. Dodatkowo lista będzie wywieszona w przedsionku  przedszkola, ewentualne wejście będzie możliwe tylko przy zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka, zdezynfekowane ręce), w godz. 7:00-15:00 (w przedsionku przedszkola może się znajdować max. jedna osoba)

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 12.04.2021, godz. 8:00 do 16.04.2021r. godz. 15:00 (termin nie będzie przedłużony). Druk potwierdzenia woli dostępny jest w systemie rekrutacyjnym.

Potwierdzenia woli przyjmowane będą na trzy sposoby:

  1. Poprzez dostarczenie, do przedszkola i oddanie pracownikowi, wypełnionego i podpisanego dokumentu.
  2. Za pomocą podpisu elektronicznego w systemie rekrutacyjnym.
  3. Poprzez przesłanie za pomocą systemu vulcan, skanu lub zdjęcia pobranego z plików druku potwierdzenia woli, wypełnionego i podpisanego.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych z 2 bądź 3 preferencji składają potwierdzenie woli w tej placówce, do której zostali zakwalifikowani.

Nie ma odwołania od listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych. 

21 kwietnia 2021r. o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe „w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata”. Po uzyskaniu odpowiedzi rodzic może wystąpić do dyrektora z odwołaniem od decyzji komisji.

Z poważaniem,

Magdalena Jankowiak

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – zakładka „Strefa Nauki” https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_do_przedszkoli_2021_2022/

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „0”, zostanie przeprowadzona w dniach od 08 marca 2021 r. (godz. 8.00) do 19 marca 2021 r. (godz. 15.00) przy wsparciu systemu elektronicznego.

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola od września 2021 r. należy wypełnić, logując się na portalu dla rodziców adres:  http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl, a następnie wypełniony wydrukować.

Wydrukowany wniosek (podpisany przez obojga rodziców), wraz z oświadczeniami (dostępnymi do pobrania na stronie rekrutacji) dotyczącymi każdego zaznaczonego kryterium (ustawowego i gminnego) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Jeśli Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie jest przedszkolem pierwszego wyboru, wniosek należy  umieścić w zamkniętej  kopercie, z dopiskiem  Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola od września 2021 r., a następnie dostarczyć do przedszkola.

Nie ma konieczności przynoszenia papierowej wersji wniosku wraz z oświadczeniami złożonego elektronicznie po podpisaniu dokumentów podpisem elektronicznym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku istnieje możliwość dopełnienia ww. formalności w przedszkolu, z pomocą pracownika przedszkola, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Tel. 61 8171827

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 9 kwietnia o godz. 15:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Lista będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 12.04.2021r. godz. 08:00 do 16.04.2021r.godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

W dniu 21 kwietnia o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjne, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.